Wednesday, May 4, 2016

TONLE SAP BIỂN HỒ... HAY TỪ BIỂN THÀNH HỒ - Phần 5: Video Clips & Dòng chảy Tonle Sap Gif.

.
Tonle Sap tháng 4 năm 2016 


Kampong Chhnang ngày 4 tháng 4 năm 2016 
Bến đò

 Dòng chảy Tonle Sap Gif.LymHa viết lại chuyến du khảo vào tháng 4 năm 2016


 No comments:

Post a Comment