Friday, July 5, 2019

Hạ nguồn Mekong trong cơn khát vô tận của Bắc Kinh

4/7/2019

Bài: Bảo Uyên
Ảnh: Thành Nguyễn
Đồ họa: Đức Hoàng

Link Google Drive:

https://docs.google.com/document/d/1HEnTvFk2knILt6mgGgLTXiMdPekdnAhwCZJkMRonXdo/edit

***

No comments:

Post a Comment