Friday, November 3, 2017

Chuyện về nước và con người ở Đồng bằng sông Cửu Long (Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN và Bộ Ngoại giao Phần Lan )Lê Anh Tuấn - Nguyễn Hữu Thiện - Dương văn Ni - Đào Trọng Tứ - Lê Phát Quới - Nguyễn Đức Tú


Ấn phẩm được xuất bản trong khuôn khổ dự án Đối thoại nước Mê Kông.
Cơ quan xuất bản: IUCN, Gland, Thụy Sĩ phối hợp với IUCN Việt Nam.


Bản quyền: © 2014, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Việc qui định về các thực thể địa nội dung trình bày trong ấn phẩm này không phản ánh bất cứ quan điểm nào của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) hoặc Bộ Ngoại giao Phần Lan về cách pháp của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ hay khu vực các quan có thẩm quyền của họ, cũng như không thể hiện bất cứ quan điểm nào về phân định ranh giới của các quốc gia, lãnh thổ hay khu vực đó.
Quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này không nhất thiết thể hiện quan điểm của IUCN hoặc Bộ Ngoại giao Phần Lan, cũng không nhất thiết thừa nhận các tên thương mại hoặc quy trình thương mại.
IUCN và Bộ Ngoại giao Phần Lan không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong quá trình dịch tài liệu này sang các ngôn ngữ khác từ ấn phẩm gốc.
Ấn phẩm được xuất bản trong khuôn khổ dự án Đối thoại nước Mê Kông.

Cơ quan xuất bản: IUCN, Gland, Thụy Sĩ phối hợp với IUCN Việt Nam.

Bản quyền: © 2014, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Các tổ chức hoặc cá nhân có thể tái bản ấn phẩm này vì mục đích giáo dục hoặc phi lợi nhuận không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của quan giữ bản quyền, với điều kiện phải trích dẫn nguồn đầy đủ.

Nghiêm cấm tái bản ấn phẩm này để bán lại hoặc vì các mục đích thương mại khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của cơ quan giữ bản quyền.

Trích dẫn: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thiện, Dương Văn Ni, Lê Phát Quới và Nguyễn Đức (2014). Chuyện về nước và con người ở Đồng bằng sông Cửu Long, Gland, Thụy Sĩ: IUCN. 66 trang.
ISBN:   978 604 76 0518 7 
             978 2 8317 1710 4
 


.

No comments:

Post a Comment