Thursday, July 14, 2022

Thái Văn Kiểm - Tìm Hiểu Vài Địa Danh Nam Việt

 


29/7/1960

https://docs.google.com/document/d/1ddLcELCnsoXYqHrymAO9OTRNtUZ5OrcN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

"Nhân buổi bói chuyện về "Sài Gòn Năm Xưa" của Ô. Vương Hồng Sển"

Τạp chí Bách-Khoa số 87 ra ngày 15.8.1960 có thuật lại buổi nói chuyện về "Saigon năm xưa" của ông bạn Vương-Hồng-Sển tại Câu-lạc-bộ Văn hóa, chiều thứ sáu 29 tháng 7 năm 1960.

.

No comments:

Post a Comment