Tuesday, March 29, 2016

Water Level at Luang Prabang, Pakse, and Jing Hong on March 21 & 28, 2016


Đối chiếu mực nước đo được ngày 21 & 28-3- 2016
Luang Prabang (For Xayaburi) thấp hơn .04m
Pakse cao hơn .34m
Như vậy khả năng dòng Mekong bị chận ở đập Xayaburi, cho nên Luang Prabang nước xuống không nhiều, nhưng khỏang từ phía dưới đập Xayaburi nước dâng lên cho tới đập Don Sahong.
Source: http://ffw.mrcmekong.org/stations/JIN.htm

No comments:

Post a Comment