Monday, March 21, 2016

Mực nước tại Luang Prabang và Pakse (March 14 & March 21, 2016)


  • LUANG PRABANG - Đập Xayaburi ở gần Luang Prabang

Ngày 14 tháng 3, 2016
Mực nước đo được ở Luang Prabang là: 4.28 mét
Mực nước tối thiểu là: 2.53 mét

Ngày 21 tháng 3
Mực nước đo được ở Luang Prabang là: 5,52 mét.
Mực nước tối thiểu: 2.53 mét.
So sánh mực nước trong một tuần lễ: Nước dâng lên thêm 1.24 mét. kể từ sau ngày đập Jing Hong xả nước


  • PAKSE - đập Don Sahong ở gần Pakse

Ngày 14 tháng 3, 2016
Mực nước đo được ở Pakse là: 1.27 mét.
Mực nước tối thiểu: 0.03 mét.

Ngày 21 tháng 3
Mực nước đo được ở Pakse là: 1.14 mét.
Mực nước tối thiểu là: 0.03 mét.
So sánh mực nước trong tuần từ ngày 14 đến ngày 21 tháng ba:
Mực nước ở đây giảm xuống: 0.13 mét  • Tạm thời kết luận:
Mực nước xả từ đập Jing Hong đã bị "CHẬN, THÁO" ở giữa dòng chảy từ Luang Prabang (đập Xayaburi) xuôi về Pakse (đập Don Sahong).
Từ nhận xét trên đây cho thấy: Đây là một "Thí nghiệm" để cứu các con đập thủy điện khi nguồn nước cạn kiệt, không nhằm mục đích cứu "Đồng Bằng Cửu Long" đang khô hạn.

 (Tường trình riêng cho nhóm Lymha thực hiện Project Từ Mekong đến Cửu Long)
  

No comments:

Post a Comment