Sunday, November 20, 2022

PHÚC TRÌNH MỚI LÀM NỔI BẬT VIỆC MẤT ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG VÙNG HẠ LƯU MEKONG VÀ CÁC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC, KHÍ HẬU VÀ PHÚC LỢI CỦA 250 TRIỆU NGƯỜI

(New report highlights the loss of wetlands in the Lower Mekong region and the consequences for biodiversity, climate and the well-being of 250 million people)

 

Raphael Glemet and Kathryn Bimson - Bình Yên Đông lược dịch

IUCN Asia Regional Office – 10 November 2022

 

Trồng lúa ở Lào PDR. [Ảnh: IUCN Lao PDR]

 

Bangkok, Thailand, 10 November 2022 (IUCN Asia Regional Office) – Không có những đáp ứng khẩn cấp và có phối hợp trên khắp vùng, số phận của đất ngập nước, các chủng loại dựa vào chúng và phúc lợi chung của hầu hết 250 triệu người sẽ bị tổn thương thêm, theo  Viễn cảnh Đất Ngập nước Indo-Burma 2022 (Indo-Burma Wetland Outlook 2022), tổng hợp đầu tiên của tình trạng và chiều hướng của đất ngập nước trên khắp Cambodia, Lào PDR, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Phúc trình được công bố ngày hôm nay như một phần của Phiên họp thứ 14th của Hội nghị Các bên Hợp đồng với Quy ước Ramsar về Đất Ngập nước ở Geneva, Switzerland.  Quy ước Ramsar là một hiệp ước quốc tế để bảo tồn và sử dụng khả chấp đất ngập nước với 172 bên ký kết hợp đồng trên toàn cầu.

Viễn cảnh Đất Ngập nước Ido-Burma được phát triển bởi Sáng kiến Ramsar Khu vực Indo-Burma, một diễn đàn khu vực tập họp các chánh phủ, NGOs và học giả từ Cambodia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, và Văn phòng Khu vực Á Châu của IUCN (Liên hiệp Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế), để hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Quy ước Ramsar.

Viễn cảnh mang lại với nhau dữ kiện mới nhất để hiểu về tình hình hiện tại và tương lai của đất ngập nước trong khu vực.  Nó là kết quả của các cuộc phỏng vấn, duyệt xét tài liệu và kiến thức từ các chánh phủ, quản đốc các vị trí ngập nước, các đại học, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng làm việc và sống trong khu vực.

Năm quốc gia có một đa dạng phong phú đất ngập nước, từ đất ngập nước có cao độ cao ở nguồn của Ayeyarwady, đến đất ngập nước đồng lụt rộng lớn trong sông Mekong, đến các rặng san hô, các bãi bùn, rừng đước, và đồng cỏ biển dọc theo bờ biển.  Khu vực là một trong những nơi có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, phản ánh tính đa dạng địa hình, địa chất và khí hậu.

Ngoài tầm quan trọng về đa dạng sinh học của chúng, đất ngập nước trong khu vực có tác dụng như các Giải pháp dựa vào Thiên nhiên và cung cấp phương tiện sinh sống, hỗ trợ cuộc sống, và lợi ích khí hậu cho gần ¼ tỉ người trong 5 quốc gia.  Thí dụ, đất ngập nước của sông Mekong hỗ trợ cho thủy sản cung cấp chất đạm cần thiết cho trên 60 triệu người, nhiều người dưa vào những tài nguyên nầy trong hiều thế hệ.  Ngoài ra, đất ngập nước hỗ trợ việc sản xuất lúa, một nguồn dinh dưỡng cần thiết và lợi tức cho người dân trong vùng Indo-Burma, và hàng hóa xuất cảng quan trọng, với Myanmar, Thái Lan và Việt Nam là những quốc gia xuất cảng gạo lớn nhất trên thế giới.

Những đe dọa then chốt được xác định bởi Viễn cảnh gồm có sự xâm lấn cho nông nghiệp hay đô thị hóa, thay đổi trong thủy học vì thủy điện, thủy nông và hạ tầng cơ sở xám khác, ô nhiễm từ nông nghiệp và plastic và thu hoạch quá mức tài nguyên của đất ngập nước.  Thay đổi khí hậu là một yếu tố ghép của mất đất ngập nước, nhất là do hạn hán gia tăng xảy ra trong mùa khô.  Những đe dọa nầy ảnh hưởng các dịch vụ cung cấp bởi đất ngập nước và đưa đến mất mát tính đa dạng sinh học và thủy sản, làm tăng tai họa liên quan đến nước và ảnh hưởng đến hạ tầng cơ sở và cuộc sống.

Phúc trình đề nghị một loat hành động khẩn cấp cần thực hiện để ngăn ngừa suy thoái thêm, từ cải thiện hiệu quả của cai quản đất ngập nước đến cải thiện việc theo dõi và báo cáo về những chủng loại dựa vào đất ngập nước để thông tin cho quy hoạch quản lý.

“Hiểu biết tình trạng hiện nay của đất ngập nước trong vùng là chìa khó để kết hợp có hiệu quả đất ngập nước bên trong các nghị trình của quốc gia về đa dạng sinh học, thích ứng và giảm nhẹ thay đổi khí hậu, và an ninh lương thực và nước”Tiến sĩ Srey Sunleang, Chủ tịch, Sáng kiến khu vực Ramsar Indo-Burma (IBBRI) và Phó Tổng giám đốc, Tổng Nha các Vùng được Bảo vệ Thiên nhiên, Bộ Môi trường Cambodia.

“Năm nay là một năm quan trọng của thế giới, với Hội nghị của các Bên Hợp đồng với Quy ước Ramsar về Đất Ngập nước, UNFCCC [Hội nghị Thay đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc] và CBD xảy ra gần như liên tiếp.  Chúng tôi hy vọng rằng các đề nghị trong Viễn cảnh Đất Ngập nước sẽ có tác dụng như một lộ đồ cho các quốc gia và các đối tác phát triển để đưa vào dòng chánh tầm quan trọng của đất ngập nước như các Giải pháp dựa vào Thiên nhiên ở mọi cấp và để có những hành động cần thiết để đảo ngược sự mất mát của đất ngập nước trong khu vực.” Raphael Glemet, Trưởng Văn phòng. Nước và Đất Ngập nước, Văn phòng IUCN Khu vực Á Châu.

No comments:

Post a Comment