Monday, October 23, 2017

So sánh độ sâu của sông Tiền và sông Hậu trước năm 2008 - năm 2016 - năm 2017

.


So sánh độ sâu của hai con sông Tiền và sông Hậu trước năm 2008 - năm 2016 - năm 2017.

No comments:

Post a Comment