Sunday, May 14, 2023

DỰ ÁN 2 NĂM CỦA OXFAM CHÚ TRỌNG ĐẾN THỦY SẢN SÔNG

 (OXFAM two year project to focus on river fishery)

Chea Sokny – Bình Yên Đông lược dịch

The Phnom Penh Post – 30 April 2023

 

OXFAM phát động 1 dự án mới về Tăng cường Bảo tồn Dựa trên Cộng đồng để Quản lý Thủy sản trong sông Sesan và Srepok trong tỉnh Ratanakiri. [Ảnh: Oxfam]

 

OXFAM ở Cambodia và các Hệ thống Bảo vệ sông Sesan, Srepok và Sekong (3SPN) đã phát động một dự án 2 năm mới trong tỉnh Ratanakri.  Dự án “Tăng cường Bảo tồn Dựa trên Cộng đồng để Quản lý Thủy sản trong các sông Sesan và Srepok” nhằm gia tăng hành động bảo tồn hỗn hợp.

Theo truyền thông xã hội ngày 27 tháng 4 do OXFAM đăng tải, dự án mới đang được thực hiện trong 41 hố sâu hiện có và 8 hố sâu mới trong các vùng bảo tồn có đa dạng sinh học cao đáng kể, nằm dọc theo sông Sesan và Srepok.

Tổ chức loan báo rằng dự án sẽ được thực hiện cho đến tháng 3 năm 2025.

“Dự án chú trọng đền việc khuyến khích cai quản và mô hình đồng quản lý, bằng cách gia tăng sự tham gia của cộng đồng trong việc đối thoại ở địa phương và tiến trình quy hoạch,” bài đăng tải của OXFAM nói.

Dự án nhằm để gia tăng hành động và bảo vệ hỗn hợp tài nguyên ở dưới nước, với sự hợp tác của chánh quyền địa phương.

“Nó cũng sẽ chú trọng đến việc tăng cường sự lãnh đạo, phối hợp, chia sẻ kiến thức, và xây đựng mối liên hệ với các ủy ban thủy sản cộng đồng ở địa phương,” nó cho biết thâm.

Tỉnh trưởng Ratanakiri Nhern Sam Oeun không thể tiếp xúc để xin ý kiến.

Ouk Vibol, giám đốc Nha Bảo tồn Thủy sản thuộc Cơ quan Quản trị Thủy sản nói hôm 30 tháng 4 rằng việc bảo tồn những nhánh thượng lưu của sông Mekong có ưu tiên cao.

“Những vùng nầy là nơi sinh trưởng của hầu hết số cá của Vương quốc.  Nó gồm có những hố sâu trong sông Mekong, cũng như những hố sâu trong sông Sesan, Srepok và Sekong,” ông giải thích.

Ông công nhận sự đóng góp quan trọng của dự án OXFAM, nhưng yêu cầu được thực hiện dài hạn, vì đây là cách tốt nhất để bảo đảm sự hữu hiệu của nó.

“Những vùng họ chọn lựa là những vị trí ưu tiên, và nó tuyệt hảo vì họ có ý định bao gồm việc tham gia trực tiếp của các cộng đồng địa phương,” ông nói.

Ông lưu ý rằng thủy sản của các sông Sesan và Srepok nhỏ hơn thủy sản của Mekong, và vì thế thu hút nhiều gia đình ngư dân hơn, và ít hoạt động thương mại hơn.

.

No comments:

Post a Comment