Sunday, June 19, 2022

CÁC BÊN LIÊN HỆ SÔNG MEKONG THẢO LUẬN CÂN BẰNG PHÁT TRIỂN VÀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU

 (Mekong River stakeholders to discuss balancing development and climate change)

Mekong River Commission – Bình Yên Đông lược dịch

MRC – 7 June 2022


Vientiane, Lào PDR, 7 June 2020 - Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) sẽ tổ chức Diễn đàn Bên Liên hệ Khu vực lần thứ 12th, với chủ đề trọng tâm là làm thế nào để cải thiện việc chia sẻ tin tức và phối hợp các hoạt động của đập – để cung cấp thêm lợi ích và tối thiểu hóa bất cứ ảnh hưởng đối với các cộng đồng ở hạ lưu.

Giữa việc phát triển nhanh chóng và thay đổi khí hậu, diễn đàn ngày 29 tháng 6 cũng sẽ phát động một nghiên cứu hỗn hợp bước ngoặc với Hợp tác Nguồn Nước Lancang-Mekong về cách để thích ứng với những điều kiện thủy học thay đổi trong lưu vực Lancang-Mekong.  Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được khuyến khích để cung cấp phản hồi và đề nghị về những bước của MRC để nâng cao quản lý thủy sản xuyên biên giới, cũng như những nỗ lực cung cấp cảnh báo sớm lũ lụt và hạn hán.

Sự kiện 1 ngày hàng năm  sẽ được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan.  Hầu hết tham dự viên sẽ tham dự cá nhân, trong khi các tham dự viên khác tham gia trên mạng.  Những người có quan tâm khác có thể xem trực tiếp qua các diễn đàn Facebook, Twitter, LinkedIn và YouTube của MRC.

Các tham dự viên sẽ nhìn thấy hình ảnh của các bên liên hệ: từ các viên chức chánh phủ của 6 quốc gia Mekong (4 thành viên chủ chốt là Cambodia, Lào PDR, Thái Lan và Việt Nam, với 2 nước láng giềng ở thượng lưu Trung Hoa và Myanmar) đến các nhà ngoại giao ngoại quốc, chủ dự án thủy điện, các nhà đầu tư và điều hành; các đối tác phát triển quốc tế; đại học và các nhà nghiên cứu khác; các nhà hoạt động xã hội dân sự; và đại diện cộng đồng duyên hà.  Hai nhóm sau cùng có thể được hỗ trợ tài chánh vừa phải để bảo đảm có nhiều tiếng nói đa dạng được nêu lên.

Đăng ký trên mạng hiện đang mở cho những ai muốn tham gia diễn đàn, và sẽ đóng lại ngày 19 tháng 6 năm 2022.

Từ năm 2019, khi Mekong chứng kiến dòng chảy thấp nhất chưa từng thấy – do hạn hán và các hoạt động thủy học ở thượng lưu – Văn phòng MRC và Trung tâm Hợp tác Nguồn Nước Lancang-Mekong (trụ sở ở Beijing (Bắc Kinh)) đã đồng ý cộng tác với nhau để cải thiện việc chia sẻ tin tức và các hoạt động hỗn hợp để hỗ trợ cho 6 quốc gia Mekong.

Nghiên cứu hỗn hợp nầy, có chủ đề “Thay đổi Điều kiện Thủy học của Lưu vực Lancang-Mekong và Chiến lược Thích ứng,” sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn.  Giai đoạn 1 bắt đầu trong năm nay và dự trù có thêm các đề nghị hành động.  Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện trong năm 2023-2024, được thực hiện phối hợp với Kế hoạch Chiến lược 2021-2025 của MRC.

.

No comments:

Post a Comment