Thursday, June 23, 2016

Phụ lục I & II: DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015(Ban hành kèm theo Quyết định số:   1397/QĐ-TTg ngày  25 tháng  9 năm 2012)

TT

Tên công trình

Địa điểm
xây dựng
Nhiệm vụ
công trình
Thời gian
dự kiến
xây dựng
I
VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN1
Cụm công trình kiểm soát lũ ven biên giới
Cống đập Đầm Chích
KG
KSL, cấp nước
2012-2015
2
Cụm cống kiểm soát mặn ven biển Tây-
Cống Tà Xăng
KG
KSM, điều tiết lũ
2012-2015
-
Cống Tam Bản
KG
KSM, điều tiết lũ
2012-2015
-
Hệ thống kênh nhánh
KG
KSM, điều tiết lũ
2012-2015
-
Cống Sông Kiên
KG
KSM, điều tiết lũ
2012-2015
-
Cống Tà Lúa
KG
KSM, điều tiết lũ
2012-2015
-
Cống Cầu Số 1
KG
KSM, điều tiết lũ
2012-2015
-
Cống Rạch Giá
KG
KSM, điều tiết lũ
2012-2015
3
HTTL phục vụ NTTS-
Hệ thống thuỷ lợi (HTTL) phục vụ nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) Tây đường tránh thành phố Long Xuyên
AG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL phục vụ NTTS Tứ giác Long Xuyên
AG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
II
VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU1
Cụm công trình Cái Lớn-Cái Bé-
Cống Cái Lớn
KG
KS, mặn, tưới, tiêu
2012-2015
-
Cống Cái Bé
KG
KS, mặn, tưới, tiêu
2012-2015
-
Cống - âu thuyền Xẻo Rô
KG
Kiểm soát mặn
2012-2015
-
Kênh Thốt Nốt
KG-CT
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh KH6
KG-CT
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh KH7
KG-CT
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Ô Môn
CT-KG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Cống Xẻo Rô 1
KG
Cấp nước, KSM
2012-2015
-
Cống Xẻo Rô 2
KG
Cấp nước, KSM
2012-2015
-
Kênh KH1
KG-CT
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Giữa
KG-CT
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh KH3
KG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh KH5
KG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Xà No
CT-HG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
2
Cụm công trình ven biển Tây-
Cống kênh 13 trên đê bao U Minh  Thượng (UMT)
KG
Chống cháy rừng
2012-2015
-
Cống kênh 12 trên đê bao UMT
KG
Chống cháy rừng
2012-2015
3
Cống dọc Tuyến đê Tây (đoạn từ Sông Cái Tàu -đến cửa biển Kênh Hội)-
Cống Lung Danh
CM
KS, mặn, tiêu thoát
2012-2015
-
Cống rạch Rồng
CM
KS, mặn, tiêu thoát
2012-2015
-
Cống rạch Trại (R.Chọi)
CM
KS, mặn, tiêu thoát
2012-2015
4
Cụm công trình ven biển Đông-
Đê cù lao Dung
ST


-
Tuyến đê

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
-
Hệ thống cầu (3 cái)

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
-
Cống Rạch Đôi

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
-
Cống An Hòa

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
-
Cống Bà Keo

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
-
Cống Rạch Trang 1

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
-
Cống Rạch Trang 2

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
-
Cống Rạch Trang 3

KSM, tiêu, g thông
2012-2015
5
Cụm công trình vùng bán đảo Cà Mau (BĐCM)-
Hệ thống  phân ranh mặn ngọt Quản lộ - Phụng hiệp (QL- PH) (62 cống)
BL


+
 Cống Vĩnh Phong 8

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
 Cống Thầy Út

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Kiểm Suôl

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Kênh Cùng

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Ba Thôn

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Lung Mướp

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 10

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 14

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Cây Dương

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 16

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 18

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 12

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Đìa Muồng

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Hoà Bình

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Thầy Thép

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Hoa Rô

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Chủ Đống-Vườn Cò

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Xã Thoàn 1

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Xã Thoàn 2

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 2

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 3

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Bình Tốt

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 4

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh Phong 6

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Ranh Hạt

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Đường Trâu

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Cống Đá

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Bảy Tươi

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Bảy Chề

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Kênh Mới

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Chiến Luỹ

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Nàng Rền

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Út Xáng

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Năm Kiệu

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Tư Tảo

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Hai Da

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Sáu Tàu

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Bà Giòng

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Tà Ben

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Cầu Trắng

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Ba Lân

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Chín Diện

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Mười Xộp

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Le Le

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống 3/2

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Cầu Sắt

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Sáu Hỷ

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Thống Nhất 2

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Ngan Trâu

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Xẻo Rô

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Lái Viết

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Dì Oán

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Ngan Ke

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Thống Nhất 1

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Xẻo Tràm

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Bà Âu

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Tư Tâm

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Bình Búa

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Út Bon

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Hai Mớm

KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Vĩnh An

KSM, tiêu thoát
2012-2015
-
Cống Âu thuyền Ninh Quới
ST-BL
KSM, cấp nước
2012-2015
-
Nạo vét kênh Ngang
CT
Tiêu thoát, cấp tưới
2012-2015
-
Cống Hậu Giang 3
HG
KSL, tiêu thoát
2012-2015
-
Khai thác bãi bồi Viên Lang
HG
Cung cấp vật liệu
2012-2015
-
Hệ thống thủy lợi 4 huyện vùng trũng tỉnh Sóc Trăng
ST
Xây dựng nông thôn mới
2012-2015
-
Nạo vét kênh Xà No 2
HG
Tiêu thoát, cấp tưới
2012-2015
6
HTTL phục vụ NTTS-
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi)
CM
Cấp nước, tiêu
2012-2015
-
Nâng cấp HTTL phục vụ NTTS tiểu vùng 3 Nam Cà Mau
CM
Cấp nước, tiêu
2012-2015
-
Nâng cấp HTTL phục vụ NTTS Long Điền Đông, Long Điền Tây
BL
Cấp nước, tiêu
2012-2015
III
VÙNG GIỮA SÔNG TIỀN - SÔNG HẬU1
Cụm công trình Bắc Cái Tàu Thượng-
HTTL Bắc Vàm Nao (giai đoạn 2)
AG
KSL
2012-2015
-
Nạo vét kênh Thần Nông
AG
Tiêu thoát, cấp tưới
2012-2015
2
Kênh nối  sông Tiền-sông Hậu-
Kênh Mương Khai
VL-ĐT
Thoát lũ, cấp  tưới
2012-2015
-
Kênh Xã Tàu - Sóc Tro
VL
Thoát lũ, cấp tưới
2012-2015
-
Kênh Nha Mân - Tư Tải
VL- ĐT
Thoát lũ, cấp  tưới
2012-2015
-
Kênh Xẻo Mát-Cái Vồn
VL-ĐT
Thoát lũ, cấp  tưới
2012-2015
-
Kênh Cần Thơ-Huyện Hàm
VL-ĐT
Thoát lũ, cấp  tưới
2012-2015
3
Cụm công trình Nam Măng Thít-
Kênh cấp 2 Nam Măng Thít
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2012-2015
-
Cống Tân Dinh
TV
KSM, tiêu thoát
2012-2015
-
Cống Bông Bót
TV
KSM, tiêu thoát
2012-2015
-
Nâng cấp mở rộng cống Trẹm
TV
KSM, tiêu thoát
2012-2015
-
Tuyến cù lao Long Hòa-Hóa Minh
TV
Kiểm soát mặn
2012-2015
-
Đê Nam rạch Trà Cú
TV
Kiểm soát mặn
2012-2015
-
Đê sông Vàm Lầu-Bắc Trang
TV
Kiểm soát mặn
2012-2015
-
HTTL sông Cái Vồn
VL
KSL, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL kênh Mây Phốp - Ngã Hậu
VL
KSL, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL sông Vũng Liêm
VL
KSL, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL Tân Long - Tân An Hội
VL
KSL, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL Bắc sông Cái Ngang
VL
KSL, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL Nam sông Cái Ngang
VL
KSL, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL vùng Bắc sông Măng Thít
VL
KSL, tưới, tiêu
2012-2015
4
Cụm công trình Bắc Bến Tre-
Sông Tiền+
Cống Cái Cau
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Tân Định
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Cả Nhỏ
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Định Trung
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
-
Sông Hàm Luông+
Cống Dú Nàng
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Cái Bông
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
+
Cống Mương Đào
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
-
Đê sông Tiền+
Tuyến đê
BT
KSM, NBD
2012-2015
+
Cống dưới đê (11 cống).
 Cống Rạch Chùa
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Bổn Thôn
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Kinh điều
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Cái Chuối
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Phú Thành
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Vàm Nhựa
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Cái Bích
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Bà Nhuộm
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Phú Vang
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Bà Mụ
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Thanh Niên
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
-
Đê sông Hàm Luông:+
Tuyến đê
BT
KSM, NBD
2012-2015
+
Cống dưới đê (16 cống).
 Cống Thục Đạo
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Bái Đắc
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Ông Đốc
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Hào Trung
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Sông Mã
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
Cống Vàm Ngải Hiên
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống An Thuận 3
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống An Thuận 1
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống An Thuận 2
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Sơn Phú
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Hai Huệ
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Việt sử
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Cô Ba
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Kinh Mới
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Vũ Hoàng
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
.
 Cống Bà Bèo
BT
KSM, tiêu thoát
2012-2015
5
Các công trình trong vùng giữa sông Tiền – sông Hậu-
HTTL Cái Quao
BT
KSM, tưới, tiêu
2012-2015
-
HT đê bao bảo vệ VCAT các xã Đông Nam huyện Chợ Lách và xã Hưng Khánh Trung A huyện Mỏ Cày Bắc
BT
Bảo vệ VCAT
2012-2015
-
Rạch Vĩnh Trường-An Giang
AG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Mới 
AG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Cà Mau (huyện Chợ Mới)
AG
Cấp nước tưới, tiêu
2012-2015
6
HTTL phục vụ NTTS-
HTTL phục vụ NTTS Tầm Vu Lộ (H.Cầu Ngang)
TV
Cấp nước, tiêu
2012-2015
-
HTTL phục vụ NTTS Đồng Đon
TV
Cấp nước, tiêu
2012-2015
-
HTTL phục vụ nuôi cá tra tập trung
VL
Cấp nước, tiêu
2012-2015
IV
VÙNG TẢ SÔNG TIỀN1
Cụm công trình giữa Vàm Cỏ Tây - Vàm Cỏ Đông-
Kênh 61
LA
Tiếp ngọt, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Rạch Tràm-Mỹ Bình
LA
Tiếp ngọt, tưới, tiêu
2012-2015
2
Các công trình trong vùng Tả sông Tiền-
Kênh 28 đoạn T. Long An
LA
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL Bến Trễ 
LA
KSM, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL Bà Vòm
LA
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Bảy Thước - 30/4
LA
Tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh 12
LA
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Sông Trăng
LA
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
HTTL bảo vệ VCAT Mười Tân
TG
KSL
2012-2015
-
Kênh 7
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Tân Hưng
LA
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
3
Cụm kênh thoát lũ ra sông Tiền-
Kênh 2/9
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Kháng Chiến
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Bình Thành
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Thống Nhất-Đốc Vàm Thượng
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Phú Hiệp - Đốc Vàm Hạ
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
4
Cụm kênh thoát lũ - dẫn nước sông Tiền - Vàm Cỏ Tây-
Kênh Đồng Tiến - D.Văn Dương - Lagrange
ĐT-LA
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
-
Kênh Mỹ Hòa-An Phong-Bắc Đông
ĐT-LA-TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2012-2015
5
Cụm công trình Bảo Định - Gò Công-
Đê biển Gò Công I
TG
KSM-NBD
2012-2015
-
Đê biển Gò Công II (Cù lao Phú Lợi)
TG
KSM-NBD
2012-2015
-
Kênh tiếp nước Bình Phan-Gò Công
TG
Tiếp nước ngọt,
tưới, tiêu
2012-2015
-
Đê KSM sông Tiền và sông Cửa Tiểu
TG
KSM, NBD
2012-2015
-
Đê kiểm soát mặn sông Vàm Cỏ
TG
KSM, NBD
2012-2015
6
HTTL phục vụ NTTS-
HTTL nuôi cá Tra Cao Lãnh và Châu Thành
ĐT
Cấp nước, tiêu
2012-2015
-
HTTL nuôi cá Tra Thanh Bình
ĐT
Cấp nước, tiêu
2012-2015
V
VÙNG HẢI ĐẢO1
Nâng cấp hồ nước Dương Đông, Phú Quốc
KG
Cấp nước tưới
- dân sinh
2012-2015
2
Hồ chứa nước suối Lớn, Phú Quốc
KG
Cấp nước tưới
- dân sinh
2012-2015
3
Hồ chứa nước Hòn Ngang, Nam Du
KG
Cấp nước tưới
- dân sinh
2012-2015
4
Hồ chứa nước Hòn Mấu, Nam Du
KG
Cấp nước tưới
- dân sinh
2012-2015
5
Hồ chứa nước Ấp 1, Hòn Tre
KG
Cấp nước tưới
- dân sinh
2012-2015

Tổng cộng


Phụ lục II
DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   1397/QĐ-TTg ngày  25 tháng  9 năm 2012)TT

Tên công trình

Địa điểm
xây dựng
Nhiệm vụ công trình
Thời gian
dự kiến
xây dựng
I
VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN1
Cụm công trình trong vùng TGLX-
Nâng cấp sửa chữa hồ Xoài So
AG
Cấp nước
2016-2020
-
Nâng cấp sửa chữa hồ Ô Tức Xa
AG
Cấp nước
2016-2020
-
Trạm bơm điện vùng Bảy Núi
AG
Cấp nước vùng cao
2016-2020
-
Hồ chứa nước vùng Bảy Núi
AG
Cấp nước
2016-2020
-
Đê bao Thành phố Long Xuyên
AG
Kiểm soát lũ
2016-2020
-
Đê bao Thị xã Châu Đốc
AG
Kiểm soát lũ
2016-2020
-
Cống cuối kênh Nông Trường
KG
KSM, thoát lũ
2016-2020
-
Cống đầu kênh T5 + tràn
AG
KSL
2016-2020
-
Cống đầu kênh T4
AG
KSL
2016-2020
-
Cống đầu kênh T3 + tràn
AG
KSL
2016-2020
-
Cống đầu kênh Hà Giang + tràn
KG
KSL
2016-2020
-
Hệ thống trạm bơm điện vùng đồng bằng
AG
Tưới, tiêu
2016-2020
-
Nạo vét kênh cấp 2 vùng Tứ giác Hà Tiên
KG
Tưới, tiêu
2016-2020
-
Nạo vét, mở rộng kênh Tám Ngàn
KG-AG
Thoát lũ, cấp nước
2016-2020
-
Nạo vét, mở rộng kênh H7
KG-AG
Thoát lũ, cấp nước
2016-2020
-
Nạo vét, mở rộng kênh H9
KG-AG
Thoát lũ, cấp nước
2016-2020
-
Nạo vét lòng kênh Đòn Dông
KG-AG
Thoát lũ, cấp nước
2016-2020
-
Nạo vét kênh Ba Thê Mới (An Giang)
AG
Thoát lũ, cấp nước
2016-2020
-
Nạo vét kênh Mạc Cần Dưng
AG
Thoát lũ, cấp nước
2016-2020
-
Nạo vét kênh Đào (An Giang)
AG
Thoát lũ, cấp nước
2016-2020
2
Cụm kênh thoát lũ ra biển Tây-
Kênh Cái Sắn
KG- CT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Tròn
KG-AG-CT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Rạch Giá – Long Xuyên
KG-AG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Kiên Hảo - Chắc Năng Gù
KG-AG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Mỹ Thái - Mười Châu Phú
KG-AG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Tri Tôn (kênh Xáng Vàm Tre)
AG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh cầu Số 2
AG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Cần Thảo
AG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Số 1
AG-KG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh T4
AG-KG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh T3
KG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh T2
KG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Nông Trường
KG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
II
VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU1
Cụm công trình kiểm soát mặn nội đồng BĐCM-
HTTL Ô Môn-Xà No (giai đoạn 2)
KG-CT-HG
Tiêu úng, xổ phèn
2016-2020
-
Kênh Xẻo Cạn
KG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 14-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 15-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 4-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 6-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 7-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 8-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 9-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 10-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 13-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 1-Bắc Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 2-Bắc Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 11-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
HTTL Tiểu vùng 16-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
Dự án ĐTXD HTTL Tiểu vùng 18-Nam Cà Mau
CM
KSM, tiêu, giữ nước
2016-2020
-
Đê sông Ông Đốc (bờ Bắc, bờ Nam)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Rạch Gốc-Đường Kéo (bờ Đông)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Gành Hào (bờ Đông, bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Rạch Mương Đào (bờ Đông, bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê kênh Bảy Háp (bờ Đông, bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê rạch Cái Đôi (bờ Đông, bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Ông Trang (bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê kênh Mương Cùng (bờ Bắc, bờ Nam)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Trại Lưới (bờ Nam)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Bến Dựa (bờ Nam)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Cái Ngay (bờ Đông, bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Ông Đơn (bờ Nam)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Mười Bảy (Năm Căn; bờ Đông, bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Đầm Chim (bờ Đông)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Bảy Háp (bờ Đông)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Tân Anh-Đông Hưng (bờ Đông, bờ Tây)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Rau Dừa-Bàu Vũng (bờ Bắc, bờ Nam)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Đê sông Lộ Xe-Cái Nước (bờ Đông)
CM
 KSM, tránh thiên tai
2016-2020
-
Kênh KT1- An Minh
KG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
2
Cụm công trình riêng lẻ vùng BĐCM-
Nạo vét kênh Hậu Giang 3
HG
Cấp nước tưới tiêu
2016-2020
-
Trạm bơm điện nhỏ TP.Cần Thơ
CT
Tưới, tiêu
2016-2020
-
Nâng cấp HTTL nội đồng
CT
Tưới, tiêu, KSL
2016-2020
-
HTTL Nam Cái Sắn
CT
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
Nạo vét kênh Cái Côn-sông Cái Lớn
HG
Cấp nước tưới tiêu
2016-2020
-
Nạo vét kênh Xáng Trà Ban
HG
Cấp nước tưới tiêu
2016-2020
-
Nạo vét kênh Long Mỹ I
HG
Cấp nước tưới tiêu
2016-2020
-
Nạo vét kênh Long Mỹ II
HG
Cấp nước tưới tiêu
2016-2020
-
HTTL Tắc Vân – Cái Keo
BL
Kiểm soát mặn
2016-2020
-
HTTL Long Điền – Đông Hải
BL
Kiểm soát mặn
2016-2020
-
Kiên cố hóa kênh, mương huyện Phước Long
BL
Tưới tiêu
2016-2020
3
HTTL  ngăn mặn Nam Chắc Băng-
Cống rạch Cái Chanh
BL-CM
 KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Cống kênh Cạnh Đền-Phó Sinh
CM
 KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Cống kênh Phong Thạnh Tây
CM
 KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Cống kênh Xáng-Huyện Sử
CM
 KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Cống kênh Tân Phong
CM
 KSM, tiêu thoát
2016-2020
4
Cụm công trình ven sông Hậu-
Cống kênh Saintard
ST
KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Cống rạch Mọp
ST
KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Cống Trà Quýt
ST
KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Cống Trà Canh
ST
KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Kênh Nàng Rên
ST
Tiêu thoát
2016-2020
-
Kênh Cai Nhâm
ST
Tiêu thoát
2016-2020
-
Kênh 90
ST
Tiêu thoát
2016-2020
-
Kênh 26/3
ST
Tiêu thoát
2016-2020
-
Kênh Vĩnh Lợi – Thạnh Tân
ST
Tiêu thoát
2016-2020
-
Hệ thống kênh Cái Trầu
ST
Tiêu thoát
2016-2020
-
Hệ thống kênh tưới Ba Rinh-Tà Liêm
ST
Tiêu thoát
2016-2020
-
Dự án TL phục vụ NTTS Lai Hòa-Hòa Đông
ST
Phục vụ NTTS
2016-2020
-
Hệ thống trục tưới Dự án Long Phú-Tiếp Nhật
ST
Tưới tiêu
2016-2020
-
Hệ thống kênh tưới Ngã Năm – Phú Lộc
ST
Tưới tiêu
2016-2020
III
VÙNG GIỮA SÔNG TIỀN-SÔNG HẬU1
Cụm công trình Nam Măng Thít-
Đê Nam rạch Trà Cú
TV
Kiểm soát mặn
2016-2020
-
Hệ thống 25 cầu trên Đê sông Vàm Lầu-Bắc Trang  
TV
Giao thông nông thôn
2016-2020
-
Cống Vũng Liêm
VL
 KSM, tiêu thoát
2016-2020
-
Đê cù lao Long Thạnh-Phú Am (Trà Vinh 1)
TV
KSM, NBD
2016-2020
-
Kênh Trà Ếch
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Ô Chát- kênh Ngang
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Trà Ngoa
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Tân An
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Thủy Lợi
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Thai Rai
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Tân Lập
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Vĩnh Bình-Mỹ Cẩm
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Ngay
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Nhà Thờ
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Bàng Đa
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Thống Nhất-Lương Hòa
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Cá Nguyệt
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Song Lộc
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Bà Trầm B
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Đại An
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Vàm Buông
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Bắc Trang
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Te Te
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Trà Mềm
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Trẹm
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Cầu Tre
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Chánh Sâm
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
Kênh Chinh Phụ
TV
Tiêu thoát, cấp tưới
2016-2020
-
HTTL Mỹ Văn – Rùm Sóc
TV
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL sông Cần Thơ-Huyện Hàm
VL
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL nội đồng kênh Xã Tàu-Sóc Tro
VL
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL nội đồng kênh Nha Mân-Tư Tải
VL
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL kênh Bảo Kê
VL
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kiên cố hóa kênh mương
VL
Bảo vệ mái kênh
2016-2020
-
HTTL Bắc kênh Trà Ngoa
VL
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL Nam kênh Trà Ngoa
VL
KSL, tưới, tiêu
2016-2020
-
Đê bao dọc sông Măng Thít
VL
Kiểm soát mặn
2016-2020
-
Đê bao dọc sông Cổ Chiên (huyện Vũng Liêm)
VL
Ngăn lũ và triều cường
2016-2020
-
Đê bao dọc sông Hậu (từ đầu huyện Bình Tân đến cuối huyện Trà Ôn)
VL
Ngăn lũ và triều cường
2016-2020
-
Cống Bào Môn
VL
Kiểm soát mặn tiêu thoát
2016-2020
-
Cống Mương Điều
VL
Kiểm soát mặn tiêu thoát
2016-2020
-
Cống Rạch Tra
VL
Kiểm soát mặn tiêu thoát
2016-2020
2
Cụm công trình trên kênh Vĩnh An-
Bờ bao
AG
KSL
2016-2020
-
Nạo vét kênh nội đồng
AG
Tiêu thoát, cấp nước tưới
2016-2020
IV
VÙNG TẢ SÔNG TIỀN1
Cụm công trình Cần Đước- Cần Giuộc (Long An)-
Đê ven sông Cần Guộc
LA
KSM-NBD
2016-2020
-
Cống Thạnh Trung
LA
KSM, tưới, tiêu
2016-2020
-
Cống Chánh Nhi
LA
KSM, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL kênh Trị Yên-rạch Chanh
LA
KSM, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL Cầu Chùa – Xóm Lũy
LA
KSM, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL phục vụ NTTS Tân Chánh
LA
KSM, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh dẫn nước từ Vàm Cỏ Đông – Cần Đước – Cần Giuộc
LA
Tiếp nước
2016-2020
-
HTTL Xóm Bồ - Cần Đước
LA
KSM, tưới, tiêu
2016-2020
-
HTTL Đôi Ma-Mồng Gà
LA
KSM, tưới, tiêu
2016-2020
2
Cụm công trình thoát lũ ven biên giới-
Kênh Sông Trăng-Cả Gừa
LA
Thoát lũ biên giới
2016-2020
-
Kênh Cái Bát-79-Tân Thiết
LA
Thoát lũ biên giới
2016-2020
-
Kênh Cái Bát củ - kênh T2
LA
Thoát lũ biên giới
2016-2020
3
Cụm kênh thoát lũ ra sông Tiền-
Rạch Bến Chùa
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Sáu Âu
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Nguyễn Tấn Thành
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Cầu Sao
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Rạch Mù U
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Thanh Niên
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh rạch Ba Rài
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Sông Lu-rạch Băng Dây
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Số 9
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Số 8
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Số 6 (Bằng Lăng)
TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Số 5
TG-ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Rạch Ruộng
ĐT-TG
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh 307
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Cái Bèo
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Rạch Cần Lố
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
-
Kênh Cả Đốc
ĐT
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
4
Cụm kênh thoát lũ-dẫn nước sông Tiền – Vàm Cỏ Tây-
Kênh Tháp Mười – Nguyễn Văn Tiếp - Tổng Đốc Lộc
ĐT-TG-LA
Thoát lũ, tưới, tiêu
2016-2020
V
VÙNG HẢI ĐẢO-
Hồ Rạch Cá. Phú Quốc
KG
Cấp nước tưới-dân sinh
2016-2020

Tổng cộng

              


No comments:

Post a Comment