Friday, December 31, 2021

HAPPY NEW YEAR 2022

 


KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GI & GIA QUYN

NĂM MI AN LÀNH - HNH PHÚC - DI DÀO SC KHE

 


 

XIN CU NGUYN CHO NHNG NN NHÂN CA ĐẠI DCH COVID-19.

CU XIN CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG TI CAO CU NHÂN LOI

THOÁT KHI CƠN ĐẠI DCH COVID-19

 


Gs. Nguyễn Văn Tuấn – Việt Nam: Nhìn lại  năm 2021 và 10 sự kiện nổi bật

https://docs.google.com/document/d/19fHe6Fo55TMVdOWCk5cqvopVmdQWOfEr/edit#heading=h.gjdgxs 

Việt Nam: 10 sự kiện chính trị năm 2021

https://docs.google.com/document/d/19CquNoUjCwYzMfDsGcqa8YhTgV-n5cBP/edit#heading=h.gjdgxs

 

Phương Tôn – Thế giới 2021 Một Năm Nhìn lại

 https://docs.google.com/document/d/1xHyXTZp_sez04ymvJfPfCvXCgDRlJbYz/edit

 .

No comments:

Post a Comment