Saturday, August 20, 2016

Bảng tổng hợp sản lượng 3 nhà máy Pleikrông, Ialy, Sê San 3

 Source:

Hôm nay ngày: 17/8/2016

NHÀ MÁY
SẢN LƯỢNG NĂM 2016 (1000 kWh)
SẢN LƯỢNG TÍNH TỪ NGÀY VẬN HÀNH
KẾ HOẠCH
NĂM
NGÀY
 16/08/2016
LŨY KẾ
THÁNG 8/2016
LŨY KẾ
NĂM 2016
PLEIKRÔNG
332.000
618
6.957
158.317
47,69%
2.626.115
IALY
3.250.000
6.186
98.993
1.262.050
38,83%
53.488.280
SÊ SAN 3
1.162.000
2.882
37.929
448.326
38,58%
11.630.277
TỔNG
4.744.000
9.686
143.879
1.868.694
39,39%
67.744.673

No comments:

Post a Comment