Sunday, June 20, 2021

LÀO HỨA HỢP TÁC VỚI MRC ĐỂ PHÁT TRIỂN MEKONG CÓ TRÁCH NHIỆM

 (Laos pledges cooperation with MRC for responsible Mekong development)

Vientiane Times – Bình yên Đông lược dịch

The Star – 8 June 2021


VIENTIANE (Vientiane Times/ANN): Lào đã cam kết hợp tác hoàn toàn với Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) trong việc đối phó với những thách thức để phát triển khả chấp trên sông và cải thiện tình trạng tổng quát của lưu vực trong thập niên sắp tới.

Phát biểu trong phiên họp trên mạng gần đây, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Bounkham Vorachit nói với CEO của Văn phòng MRC, An Pich Hatda, rằng Lào hoàn toàn cam kết với các nguyên tắc và mục đích của phát triển khả chấp qua hợp tác với MRC.

An Pich Hatda báo cáo về việc phát động Chiến lược Phát triển Lưu vực 10 Năm mới cho Lưu vực sông Mekong, nói rằng Kế hoạch Chiến lược 5 Năm đang được soạn để giúp các quốc gia Mekong, kể cả Lào, đối phó với những thách thức đang ló dạng.

Công nhận phúc trình của CEO rằng ngân quỹ hầu hết đã được bảo đảm để thực hiện Kế hoạch Chiến lược từ năm 2021 đến 2025, Bounkham nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện có hiêu quả và hỗ trợ của 4 quốc gia thành viên, kể cả qua hỗ trợ đang tiếp diễn và dự trù của MRC trong việc tiên đoán hạn hán và lũ lụt ở Lào.

Hatda nói Văn phòng MRC đã cộng tác chặt chẽ với các bộ liên hệ của Lào và Văn phòng Ủy ban Mekong Quốc gia Lào trong một số chiến lược then chốt đang chờ sự chấp thuận của MRC.

Chúng gồm có Chiến lược Thủy điện Khả chấp, Hướng dẫn Thiết kế Sơ bộ 2020, và Đánh giá Ảnh hưởng Môi trường Xuyên biên giới.

MRC hy vọng các chiến lược và hướng dẫn nầy sẽ được chấp thuận và Văn phòng MRC và Ủy ban Mekong Quốc gia Lào đang cộng tác để bảo đảm rằng các vấn đề the chốt do Lào nêu ra được thảo luận và giải quyết, Hatda nói.

Năm tới, Lào sẽ tổ chức Thượng đỉnh MRC lần thứ 4th và Hội nghị Quốc tế, xảy ra mỗi 4 năm.

Nhưng trong khung cảnh của đại dịch Covid-19, Hatda đề nghị rằng phiên họp sẽ được tổ chức trong tháng 4 năm 2023.  Đáp lại, Bounkham nói bà ủng hộ đề nghị và sẽ tham vấn với các quốc gia thành viên khác.

Hai đối tác cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc tái bảo đảm của các quốc gia thành viên khác về những lo ngại chung quanh dự án thủy điện Sanakham hiện đang ở trong tiến trình tham vấn trước dài 6 tháng của MRC, bắt đầu trong tháng 5 năm ngoái.

Vì đại dịch Covid-19 và để bảo đảm cho việc tham vấn có ý nghĩa, tiến trình 6 tháng chưa kết thúc.

Cùng lúc, Lào và các quốc gia Mekong khác ủng hộ các hành động để đối phó với những thách thức trong hiện tại và tương lai đối mặt với sông Mekong.

.

No comments:

Post a Comment