Saturday, December 3, 2016

Sách: ĐỊA LÝ VIỆT NAM (Đọc lại sách xưa & trích đọan - phần 1)
Tác giả: Nguyễn Khắc Ngữ. Phạm Đình Tiếu

Xuất bản năm 69,70,71,72,73 và 74
Tái bản tại Paris năm 1987
 Xin xem tiếp phần 2

No comments:

Post a Comment