Sunday, April 16, 2017

Mê Kông Thủy điện trên cao Người dân dưới thấp (LymHa)

.


Tài liệu về các đập thủy điện được xây dựng 
trên dòng sông Mekong

.

No comments:

Post a Comment