Sunday, February 28, 2016

Chương 14: Tài liệu tham khảo
Sách "Cửu Long cạn dòng biển Đông dậy sóng"- Tác giả: Bs. Ngô Thế Vinh
Sách "Mekong dòng sông nghẽn mạch" - Tác giả: Bs. Ngô Thế Vinh

Tài liệu của GS. Thái Công Tụng
Tài liệu của Bs. Trần Ngươn Phiêu


Biến đổi khí hậu:
https://biendoikhihau.wordpress.com

Hãy cứu lấy Mekong:
http://www.savethemekong.org/

International Rivers:

Kiến Việt (Hội Kiến trúc sư Việt Nam):

Mekong River Commission:

RFA - Việt Nam - Nông thôn ngày nay / Khoa học môi trường

Thousand Wonders:
Trang biên khảo khoa học Dr. Trần Đăng Hồng:

Vị trí 14 con đập trên Lan Thương Giang (Trung quốc):

Viet Ecology Foundation:
http://www.vietecology.org

Wikivoyage:
https://vi.wikivoyage.org

v Wikiwand Mekong:

No comments:

Post a Comment